thumb

Wtza en intern toezicht: Waar moet je aan voldoen?

Nieuws | 13-9-2021 | 1
thumb

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking, die de Wtzi vervangt. Deze wet kent nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Met welke eisen krijg je te maken op het gebied van intern toezicht?

De eis van een interne toezichthouder is verbonden aan de doelgroep die ook over een vergunning moet beschikken. 

Voor instellingen met meer dan 10 zorgverleners kunnen er eisen aan intern toezicht worden gesteld. Een aantal categorieën van zorgaanbieders zijn uitgezonderd van de vergunningplicht en hoeven géén Raad van Toezicht aan te stellen.

Het interne toezicht moet bestaan uit ten minste drie personen die twee keer voor een periode van ten hoogste vier jaar benoemd kunnen worden. Daarmee sluit de Wtza aan op de regels uit de Governance Code Zorg.

Eisen aan het toezicht

De interne toezichthouder houdt toezicht op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en de algemene gang van zaken en staat de leiding van de instelling met raad ter zijde. Het is van belang dat de interne toezichthouder zijn taak op kritische en onafhankelijke wijze uitvoert. In de wet worden nadere regels gesteld om de positie van het onafhankelijke interne toezicht te versterken, bijvoorbeeld door de informatieverplichting van de dagelijkse of algemene leiding aan de interne toezichthouder expliciet vast te leggen.

De nieuwe wet zegt dat de leden van de Raad van Toezicht geen werknemers mogen zijn geweest bij de betreffende instelling in de drie voorafgaande jaren. De wet voegt daaraan toe dat ze daar ook geen werkzaamheden mogen hebben verricht (volgens een overeenkomst van opdracht) in deze periode. De Raad van Toezicht moet zodanig zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de dagelijkse of algemene leiding van de instelling onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De instelling dient de onafhankelijke taakvervulling door de interne toezichthouder dan ook te borgen.

Onafhankelijkheid vereist uitsluiting van (de schijn van) financiële, personele of familiale belangenverstrengeling van de interne toezichthouder met de dagelijkse of algemene leiding van de instelling. 

Statuten

Veel zorgaanbieders hebben in hun statuten opgenomen aan welke eisen de raad van commissarissen of raad van toezicht moet voldoen. Het is van belang om na te gaan of deze eisen nog kloppen. 

Uitzonderingen

Bepaalde kleine(re) instellingen zijn uitgezonderd van de verplichting tot het aanstellen van een interne toezichthouder. Zo is voor alle instellingen met 10 of minder zorgverleners intern toezicht niet verplicht.

Eerstelijnszorginstellingen met minder dan 25 zorgverleners (die zorg verlenen zonder verblijf en die geen medisch specialistische zorg, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding aanbieden), zijn eveneens uitgezonderd. Voorbeelden hiervan zijn huisartspraktijken, verloskundige praktijken, tandartspraktijken, abortusklinieken, apotheken en fysiotherapiepraktijken.

Meer voorbeelden van uitzonderingen vind je in paragraaf 4 van het uitvoeringsbesluit Wtza.

Implementatietermijn

Voor de bestaande instellingen die niet hoeven te beschikken over een door het CIBG afgegeven WTZi-toelating en per 1 januari 2022 Wtza-vergunningplichtig zijn geldt een overgangstermijn van twee jaar om een Wtza-vergunning aan te vragen.

Pas op het moment dat deze instellingen een Wtza-vergunning aanvragen, moeten zij aan de eisen van een onafhankelijke interne toezichthouder voldoen. 

Meldplicht en vergunningsplicht

De nieuwe wet brengt ook veranderingen mee op het gebied van meldplicht en vergunningsplicht. Weten welke veranderingen dit zijn? Je vindt ze op: www.toetredingzorgaanbieders.nl/wat-betekent-de-wtza

Voldoen aan intern toezicht?

In 2020 heeft de NVTZ het platform Zoek + Vind opgericht, een matchingsplatform dat kan helpen bij het vinden van een toezichthouder. Naar aanleiding van je vacature worden er geschikte kandidaten voorgelegd waar Zoek + Vind dan al oriënterende gesprekken mee heeft gevoerd. Als er voor jou geen geschikte kandidaten tussen zitten, hoef je niets te betalen.

Hoe werkt Zoek + Vind?